ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals รุ่นที่ 9 เรียนวันที่ 20-25 มิย. 59 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA  IT Fundamentals  สำหรับอาจารย์  และบุคลากรเข้าอบรม ประจำปี 2559 เป้าหมายจำนวน 320 คน เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 6 วัน จะมีการสอบตามมาตรฐานสากล สวส.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ คนละ 3,300 บาท สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ สกอ. ให้อาจารย์ได้รับการรับรองความสามารถในระดับสากลด้าน ICT   เปิดรับรุ่นที่ 9 วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2559
Download  เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 9  วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางพลอยวรินทร์    รังสิกรรพุม
2.น.ส.เมทิกา   พ่วงแสง
3. น.ส.วัชราภรณ์   ชัยวรรณ
4. น.ส.ดวงฤทัย  แก้วคำ
5. น.ส.ดวงตา  เข็มทรัพย์
6.น.ส.เรณู  ยะแสง
7.น.ส.กาญจมาศ  เชยจันทร์
กองกลาง
8.น.ส.พรทิพย์  ไตรพิทยากุล
9.น.ส.จันทรา  กงทองลักษณ์
10.นางกชพร  เชิดชูพงษ์
11.น.ส.จินตนา  คุ้มอยู่
12.นางทิวาวรรณ  นามจันทร์
13.นางจิตรลัดดา  จาดเกิด
14.นางณัฐยาภรณ์  สมจิตต์
15. นายวรดล ยติกุลโกวิท
กองสื่อสารองค์กร
16. น.ส.ณิชชา กุลเตชะวณิช
17. นายจรัญ มะลิสุ่น
สำนักประกันคุณภาพ
18. น.ส.กรณัฏฐ์ อัครธนบูรณ์
19. นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล
20. นางนพรัตน์  เหล่าวัฒนพงษ์
กองนโยบายและแผน
21.นายวทัญญู  มาณีกุล
22.นายณภัทร  ภูริกุลธัญญา
สำนักตรวจสอบภายใน
23 น.ส.ศิริลักษณ์ ลุผักชี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคี ศิริวงศ์พากร
25. นายพงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
26. นางสรัณยา มังคละคุปต์
27. Mr.Kelvin Soberane Ragudo
28. น.ส.รัชดาพร สุวรรณชาติ
29. น.ส.วรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
30. นายวินัย คำสุขา
31. นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก
32. นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ
33. น.ส.จิราพร เล็กประทุม
34. ว่าที่ ร.ต. ธาราพงศ์ แสงหล่อ
35. น.ส. อารยา แจ้งพลาย
36. นายธนพล ผลจันทร์
37. น.ส. สุจิตรา วรรยศ
——————————————————————————-

รุ่นที่  8  วันที่  6 – 11  มิถุนายน  2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
กำหนดสอบ วันพุธที่  15  มิถุนายน 2559  เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1.นายภาคภูมิ  เดชาพงศธร
2.นายอัครณิต  บรรเทา
3.นายรณชัย  บัวประเสริฐ
4.นายจตุรงค์  อาจหาญ
5.น.ส.เต็มสุข คืนตัก
กองกลาง
6. นายสานิตย์ มิอาทร
7. นายนพดล นิลวรรณ
8. น.ส.ภิรมยา คำศรี
9.น.ส.ลักขณา  ราจันพันธ์
10.นางทิพวัลย์  กาญจนไพศาสตร์
11.นางอรุณี นรเศรษฐสิงห์
12.น.ส.ทิฆัมพร ใจเอื้อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์
14. นางถวิกา คำใบ
15.น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
16.น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร
17.น.ส.พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
18.น.ส.พัชรา  หนูเรืองงาม
19.น.ส.ฐิติมา  รัตโนภาส
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20. นางจินตนา มีสานุ
21. น.ส.พัชรียา แสนทวีสุข
22. นายนภู จ้างประเสริฐ
23. น.ส.ละมัย บุตรลพ
24. น.ส.พรรณทิภา มลิวาวรรณ
25. น.ส.อุมาพร เสือจำศีล
26. น.ส.บุญวิภา ธนะโชติ
27. น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์
28. น.ส.รพีพร จักษุบท
29. น.ส.อรอนงค์  งามวิไล
30. นางณิชกมล  ยมนา
31. นางทัศนีย์  วงศ์แตง
————————————————————————-

รุ่นที่ 7  วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. นายวณพันธ์ วัยวุฒิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
3. น.ส.ศุภฉัตร ศิริเธียร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. นายปิยะศักดิ์  รุจิโกไศย
5. นายจักรกฤษณ์  พางาม
6. น.ส.นภาพร  ภู่เพ็ชร์
7. น.ส.นฤมล  ธราพร
8. น.ส.จริยา  กอสุขทวีคูณ
9. นายนภดล  ตุลาพิทักษ์ธรรม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
10. น.ส.จิตราวรรณ ไวสาหลง
สำนักประกันคุณภาพ
11. น.ส.เจนจิรา งามมานะ
12. น.ส.วาสนา สังข์โพธิ์
กองกลาง
13. นายพัฒน์กฤษดิ์ ตระกูลฉวี
14. น.ส.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
15. นายสนธยา การด
16. น.ส.เนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์
17. นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ
18. น.ส.นิศารัตน์ บุญเหลือ
กองศิลปวัฒนธรรม
19. น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ
20. นายชัยพร รองทอง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
21. น.ส.ภครัตน์ เชื้อนเคนทร์
22 น.ส.กมลภัทร นวานุช
23. น.ส.เพ็ญนภา รักษ์มณี
24. น.ส.รุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย
25. นายวิลาส วิถีไพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
27. นางอุมาพร สรวลสรรค์
28. นายโยธิน หนูแดง
29. นายกฤษณ์ จำนงนิตย์
30. นางบัวระภา กลยนีย์
31. นายอุเทน พรหมมิ
32. น.ส.วันธนา แก้วผาบ
33. นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์
34. นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ

———————————————————-

รุ่นที่ 6  อบรมระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. น.ส. อัจฉรา  เฉลิมเกียรติ  ขาดสอบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายธนาวุฒิ  นิลมณี
3. นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ
4. นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย
5. นางสายธาร  สุเมธอธิคม
6. นายแสงสรรค์  ตินารักษ์
7. น.ส. กมร  สุประภารพงษ์
8. น.ส. รัตดา  พุทธะศรีเมือง
9. นายณัฐพงศ์  การะน้อย
10. นายสุทธิพงษ์  คำแปง
11. น.ส. ดลวรรณ  สุทธิวัฒนกำจร
12. น.ส. มัณฑนา  ตุลยนิษกะ
13. น.ส. ศฤญญา  แก้วซิม
14. นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ
15. น.ส. จุติมา  พูลสวัสดิ์
16. น.ส. รัชนี  ต่อเงิน
17. น.ส. มณิสสร  ดำน้อย
18. นางธัญวรัตน์  ทิพย์ไกรลาศ
19. น.ส. โสภิญญา  นครกัณฑ์
20. น.ส. ธันยพร  พิสิฐอมรชัย
21. น.ส. รุ่งทิวา  อึ่งวะระ
22. น.ส. วัชรนันทน์  ศรีประสงค์
23. นายสุรยุทธ  สระแก้ว
24. น.ส. ปรางหทัย  วงค์เป็ง
25. นางศิวะพร  อัคคีโรจน์
26. น.ส. ปัญญาพร  แสงสมพร
27. นายสรศิษฎ์  พุ่มฉัตร
28. นายสุพัฒน์  รุ่งจรัสพันธุ์

รุ่นที่ 5   ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

กองพัฒนานักศึกษา
1. น.ส. สิริพร  พุ่มไสว
2. ว่าที่ ร.ต. ธนินท์ธรรม์  ศรีธนสินธร
3. นายธีรพล  ชมชื่น
4. นายนเรศ  ภูคะฮาต
5. น.ส. ระพีพร  ทองปน
6. น.ส. ทัศวรรณ อู้ย้ง
7. น.ส. ขนิษฐา สุริยะ
8. น.ส. มัลลิกา  วีระสัย
9. น.ส. ธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์
10. น.ส. มงคลรัตน์  ก้อนเครือ
11. น.ส. มนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล
12. นายชนัตชญาน์นันท์  รัตน์บุญทอง
13. นายอัศนพล  กิตติรัตนาโชติ
14. นายไตรวุฒิ  วุฒิสอน
15. น.ส. อพิมภกาพันธุ์  โสทก
16. ว่าที่ ร.ต. สราทตรา  เล่งไพบูลย์
17. น.ส. ลักษณาพร  เจริญแพ่ง
18. น.ส.วันทนา  ครุฑจันทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. นายมงคล  ชนะบัว
20. นายพิศุทธิ์   เมืองใหญ่
21. นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์
22. นายธัญญวัฒน์  บุญศรีนุ้ย
23. น.ส.รักอนงค์  ชมปรีดา
24. นายเชวงศักดิ์  คงเกิด
25. น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรือง
26. น.ส.ศิริลักษณ์  แท่นวิมล
27. นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
28.นายสาคร พรหมจันทรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
29. น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน
30. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์
31. น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วคำ
32. น.ส.พันธ์ประภา  หลักบุญ
——————————————————————————-

รายชื่อผู้สอบ/วันสอบ รุ่น 4 

สอบวันจันทร์ที่ 9 พย.58 ณ ศูนย์เทเวศร์

1.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี
2.นายโกษิต  จันทนสมิท
3.นายพสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร
4.น.ส.รัชดาวรรณ  คงยัง
5.น.ส.สุวรรณา  โย้วเพ้ง
6.น.ส.ฐิดาภา  เนื่องนิยม
7.นายเกียรติภูมิ  เส็งสมุทร
8.น.ส.อรวรรณ  มุกนนท์
9.น.ส.ซูไฮบ๊ะ  ดอเลาะ
10.นายนฤศร  มังกรศิลา
11.น.ส.สุดารัตน์  บุญญานุกูลกิจ
12.น.ส.จุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์
13.น.ส.ฉวีวรรณ  มะโนปา
14.นายวรวุฒิ  บุญกล่ำ
15.นายสุนทร  เหรียญจื้อ

สอบวันพุธที่ 11 พย.58 ณ ศูนย์เทเวศร์

1.น.ส.พินพร  กาญจนหิรัญ
2.น.ส.พิมพกานต์  นามประเสริฐ
3.นายสุกิจ  สุคนธ์น้อย
4.น.ส.ปิยวรรณ  ดาษสกุล
5.น.ส.ณิชา  แสนสุภา
6.นางจันทร์จิรา  เทพดนตรี
7.น.ส.น้ำทิพย์  วงษ์ตา
8.นายดิษฐชัย  ทัศนุรักษ์
9.นายพิศมัย มีกลิ่นหอม
10.นางลัดดา แสงแก้ว
11.น.ส.ศิริพร  บัวสีตัน
12.น.ส.กาญจนา  อินทร์เฉลิม
13.นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล
14.น.ส.วรินทร์ทิพย์  สงวนปรางค์
15.น.ส.สาวิตรี  เลาะชัยสงค์
16.น.ส.ปัทมาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
17.น.ส.นวลหง  บุตรพรหม
18.นายประทีป  อยู่สถิตย์
19.น.ส.ระพีพรรณ  พันธ์วิเศษ

ประกาศวัน-เวลาสอบ และรายชื่อผู้สอบ CompTIA รุ่น 2 กรุณามาก่อนเวลา 10 นาที เพื่อลงทะเบียนสอบ

ห้อง 1  สอบวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558   เวลา 10.00 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. นายสมยศ แสงจันทร์
 2. น.ส.จันทร์เพ็ญ คำภูมี
 3. นายพูนศักดิ์ ปิ่นทอง
 4. นายอมรชัย ชวนะโชติ
 5. น.ส.ชลิตา อินสะโร
 6. นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
 7. น.ส.จันทนา มเหศักดิ์
 8. น.ส.ปุณยาพร ชนะพล
 9. นางอรทัย เทียมวัน
 10. น.ส.ตุลญา ลามาตย์
 11. นายภูสิต รัตนกานตะดิลก
 12. น.ส.เบญจมาศ สระบัวคำ
 13. น.ส.พชรชล จันทร์ศรี
 14. นายสิรคุณ พรรณนิตานนท์
 15. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตนทอง
 16. นางรติกร บุญเพ็ง  ขาดสอบ

ห้อง 1  สอบวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. น.ส.มารศรี  สรรพนา
 2. น.ส.ศุลีพร  หวังชูชอบ
 3. นายอาธิป  ปัญญาประเสริฐ
 4. น.ส.ตติยา  ผาสุก
 5. น.ส.ดวงพันธ์  ภักดีไทย
 6. นายณัฐพงษ์  ศรีศาลา
 7. น.ส.ขนิษฐา  วิชัยดิษฐ์
 8. น.ส.อรทัย  หอมแก้ว
 9. น.ส.ภัทรวดี  จิวหา
 10. น.ส.ศศิขจิต  จุลวิชิต
 11. น.ส.ศศิวรรณ  อินทร์ธนู
 12. น.ส.วรุณกันยา  คุณากรวิรุฬห์
 13. น.ส.ไพรินทร์  มงคลดี
 14. นางพัชรี  ชุติมาโชติ
 15. น.ส.วนิดา  เฉยกลิ่น
 16. น.ส.ศิรินาถ  สิงหาแก้ว
 17. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว

ห้อง 2  สอบวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
 2. น.ส.ชาวิณี บินกาซีเมน
 3. น.ส.วัลลภา ฟักประไพ
 4. น.ส.วิสุตา วรรณห้วย
 5. น.ส.หญิง มัทนัง
 6. นายณัฏฐภัค ฉิมทกานนท์

ห้อง 2  สอบวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. นายรพล มากบุญประสิทธิ์
 2. นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
 3. น.ส.ธนวรรณ สุภิธรรม
 4. น.ส.สติมา สุวรรณแสงศรี
 5. นายภูชิต  อารีอุดมวงศ์
 6. นางเพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ
 7. น.ส.นิตยา น่วมพร้อมพันธุ์
 8. น.ส.นัยนา พฤกษ์หิรัญ
 9. นายพงศกร สิงห์ประยูร
 10. นายศิวะณัฐ นาใจแก้ว
 11. นายพรเทพ คันธชาติศิริกุล
 12. นายภัทรภณธร เริกเขียว
 13. น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น

ห้อง 2  สอบวันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. น.ส.โสภา ไทยลา
 2. น.ส.ณฤชล บิลอิสมาแอล
 3. นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
 4. น.ส.นฤมล โตเจริญ
 5. นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
 6. นางสุมาลี   พรเจริญ
 7. น.ส.สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
 8. นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
 9. น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้
 10. น.ส.นฤมล  ชุมคช
 11. นายศักดิ์เทพ  จำนงค์ลาภ
 12. นางพัชรินทร์  จำนงเพียร
 13. น.ส.อ้อมทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว
 • รุ่นที่ 1  เรียนระหว่างวันที่  5-10 ตุลาคม 2558  จำนวน  35  คน
 • รุ่นที่ 2 เรียนระหว่างวันที่  26 – 31 ตุลาคม 2558  จำนวน  64  คน
  • สวท.จ่ายเงินค่าเรียนและค่าสอบไปแล้ว กรุณามาเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม ห้อง 2 … (เต็ม 32 คน)
   วิทยากร อ.ปริญญา เอกโพธิ์ และนายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม ห้อง 3 … (เต็ม 32 คน)
   วิทยากร นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ และนายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
   เวลาสอบ 1.30 ชม. ข้อสอบ  75  ข้อ
 • รุ่นที่ 3 เรียนระหว่างวันที่  2 – 7 พฤศจิกายน 2558  จำนวน  35  คน

หากหน่วยงานต้องการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่  เบอร์โทรศัพท์  6762  โทรสาร  02-280-7919

คุณสมบัติผู้เข้าการฝึกอบรม

 • บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • บุคลากรสายสนับสนุน
 • ประเภทบุคลากร ข้าราชการ , พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

ลักษณะการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 5 วัน/สอบ 1 วัน ( มีการติวทบทวน ก่อนสอบจริง  และหากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากต่างประเทศ)

  รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals

รายชื่อผู้สอบรอบที่  1  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา  10.00 น. ณ ศูนย์เทเวศร์

 1. นายสุธี สนธิ
 2. นายฉัตรชัย ศรีสม
 3. นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ
 4. น.ส.วันใหม่ สุกใส
 5. นางจริยา ชายหงษ์
 6. นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
 7. นายแสงเมือง มีสา
 8. นายกุมพล เอี่ยมในวงษ์
 9. น.ส.เทียมแข เอี่ยมในวงษ์
 10. นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช
 11. น.ส.ธัญศิริ ตาเย็น
 12. น.ส.นวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์
 13. น.ส.อรพรรณ จันทรเกษมจิต
 14. นายพิเชษฐ์ พรมแสงประดิษฐ
 15. ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
 16. นายราชันย์ ถนอมรัก

รายชื่อผู้สอบรอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา  10.00 น. ศูนย์เทเวศร์

 1. น.ส.สุพรรณนา อิ่นอ้อย
 2. น.ส.สมพิศ ไปเจอะ
 3. น.ส.ลดาวัลย์ คำไพรินทร์
 4. นางรติกร บุญเพ็ง  ขาดสอบ
 5. นางพัทลาณี วรดิษฐ์
 6. นางสุกัญญา พินิจเวชการ
 7. นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
 8. น.ส.เยาวภา เทวะผลิน
 9. น.ส.ทองศรี อัครเสรีนนท์
 10. น.ส.นุชาวดี แซ่ตั้น
 11. นางภวดี ธรรมสุภโชค
 12. นายเกียรติยศ สามารถ
 13. นายจงกล โกสกุล
 14. น.ส.กลอยใจ วรรณชัย  
 15. นายกัลย์ปภัทร กุนศิลา ขาดสอบ
 16. น.ส.จีราวรรณ เจริญสุข
 17. น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์
 18. น.ส.ปนัดดา ศิริโคตร