ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

S__8609796 S__8609797สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  จำนวน 25 คน  วิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ และผู้ปฎิบัติงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

1.นายปุณยธิษณ์   โยธินบุญพิทักษ์
2.น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง
3.นางภภัสสร  สิงหาธรรม
4.นายวณพันธ์  วัยวุฒิ
5.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
6.นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล
7.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
8.นายโยธิน  หนูแดง
9.นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี
10.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
11.น.ส.ศฤญญา  แก้วซิม
12.น.ส.มณิสสร  ดำน้อย
13.นายสาคร  พรมจันทรา
14.นายกิตติ  แย้มวิชา
15.นายมงคล  ชนะบัว
16.น.ส.ดลวรรณ  วัฒนกำจร
17.น.ส.ธิดาทิพย์  เชื้อมั่น
18.น.ส.ปรางหทัย  วงค์เป็ง
19.นายธัญวัฒน์  บุญศรีนุ้ย
20.นายสรศิษฎ์  พุ่มฉัตร
21.นายสุพัฒน์  รุ่งจรัสพันธ์
22.น.ส.นฤมล  ชุมคช
23.นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
24.น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้
25.อาจารย์อุบลวัลย์

รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  

 • Basic of the World-Wide-Web and Applications
 • NET MVC versus Web Forms
 • At the heart of MVC
 • Create a new page and navigation
 • Create a page with Form Submitting
 • Client-side Validation
 • Razor Syntax

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  

 • Creating Models
 • Unit Testing
 • Bundling Styles and Scripts
 • Entity Framework Code First
 • Generate PDF Report
 • Using ActionResult

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  

 • Using ActionResult (Continued)
 • Validation in Model and Controller
 • Using Front-End Framework
 • NET MVC Routing

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  

 • Doing Ajax with jQuery
 • Display and Editor Templates
 • Getting Started with Angular
 • Programming with TypeScript

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  

 • Doing Ajax with Angular
 • Angular and Service from ASP.NET MVC
 • Angular Form Validation
 • Completing Workshop Application