ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application วันที่ 5-9 ตค.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล  กิจกรรมการฝึกอบรม  หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application สำหรับ  อาจารย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 1  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook ไปด้วยเพื่อที่จะลงโปรแกรมในเครื่องเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้**

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม 

รายละเอียดหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application