โครงการอบรม

CompTIA Security+

security+banner

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+

วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร