ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

CompTIA Network+

network+

 

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Network+

วันที่ 21-25 กรกฎคม 2557

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร