โครงการอบรม

อบรมหลักสูตร IPV6

 

IPV6

 

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop

วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อผู้เข้าอบรม