โครงการอบรม

รายชื่อนักศึกษาอบรม COMPTIA A+

นักศึกษา รุ่น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร เปลี่ยนไปเรียนที่ ศูนย์เทเวศร์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ

รายชื่อนักศึกษาผู้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ

รายชื่อ จำแนกตามสถานที่อบรม  แต่ละแห่งจัดอบรม 3 รุ่น  แต่ละรุ่นจัดในช่วงเวลาต่างกัน  ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อและดูวันเวลาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบอรมได้ที่ด้านล่าง

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์เทเวศร์

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พณิชยการพระนคร*

รายชื่อนักศึกษา อบรมที่ ศูนย์พระนครเหนือ

รายชื่อคณะกรรมการประจำศูนย์

* นักศึกษาศูนย์พณิชยการพระนคร รุ่น 1 ห้อง 2 เปลี่ยนเป็นเรียน รุ่น 4 วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557 ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาที่ไม่มีชื่อ  ไม่สามารถเข้าอบรมตามรุ่นที่กำหนดได้ สามารถเข้าอบรมในรุ่นอื่นแทนได้ โดยสามารถลงชื่อเข้าอบรมที่หน้าห้องลงทะเบียนได้เลย…

หากมีปัญหา/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร. 02 280 7919  หรือ 02 282 9009 ต่อ 6764  สำนักวิทยบริการฯ เทเวศร์