โครงการอบรม

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม Mind map

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mind map ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมเยอะมาก  สวท. จึงจำเป็นต้องเปิดการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ มีรายชื่อดังนี้

รุ่นที่ 1 เรียนวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.อมรา อมรแก้ว
2. น.ส.ชวนี สุภิรัตน์
3. ดร.เมธิญาณินฆ์  คำขาว

คณะบริหารธุรกิจ
4. ผศ.วราพันธ์  มุ่งวิชา
5. อ.กษิดิ์เดช  สุทธิวานิช
6. ผศ.ลำใย  มากเจริญ
7. ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ
8. ผศ.อมรสิริ ดิสสร

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
9. ผศ.ชญาภัทร์ กี่่อาริโย
10. ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์
11. ผศ.อภิรัติ  โสฬศ
12. น.ส.วไลภรณ์  สุทธา
13. นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
14. ผศ.ศริภรณ์  ชวเลขยางกูล
15.นายสุริยา  เทพิน
16. นายธนภาพ  โสตรโยม
17. น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร
18. น.ส.ประภาฬภรณ์  ธีรมงคล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
19. นายมนตรี  รัตนวิจิตร

สำนักประกันคุณภาพ
20. ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล

กองนโยบายและแผน
21. น.ส.ศศิขจิต  จุลวิชิต
22. นายสุพล  เชิดชูพงษ์

กองกลาง
23. น.ส.พรทิพย์  ไตรพิทยากุล
24. น.ส.จันทรา  กงทองลักษณ์
25. น.ส.ลักขณา  ราจันพันธ์
26. น.ส.ปาริชาต  ช้วนรักธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์
27. นายทนงค์  โพธิ

สำนักตรวจสอบภายใน
28. น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส

กองบริหารงานบุคคล
29. นายอานันต์  โรจนตันติกุล

กองคลัง
30. นางวรัชยา  ศรีสกาวกุล
31. น.ส.ดวงเดือน แม้นเหมือน

รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557  เวลา 13.00-16.30 น.

สำนักอธิการบดี
1. ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์
2. น.ส.สีสุข  อ่วมแย้ม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. น.ส.สรรษนีย์  เต็มเปี่ยม
4. นายฐิติ  โพพี
5. น.ส.สุวภีร์  ตรีสงฆ์
6. นางจินตนา  วรเจริญศรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. นางณิชกมล  ยมนา
8. นางทัศนีย์ วงศ์แตง

ศูนย์การจัดการความรู้
9. นายฉัตรชัย  ศรีสม

กองนโยบายและแผน
10. น.ส.ศิรินาถ  สิงหาแก้ว
11. น.ส.จิราภรณ์  พุ่มไสว
12. นางรตนมน  จันทรอุทัย
13. นายถิรนันท์  จินตสุนทรอุไร

กองบริหารงานบุคคล
14. นางจริยา  ชายหงษ์
15. นางนงลักษณ์  ทองนาค
16. น.ส.สายพิณ  ศรีครอบ
17. น.ส.วันใหม่  สุกใส
18. น.ส.จงดี  แม้นเหมือน
19. น.ส.นันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์

กองกลาง
20. นางกชพร  เชิดชูพงษ์
21. น.ส.จินตนา  คุ้มอยู่
22. นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์

กองศิลปวัฒนธรรม
23. ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง

กองประชาสัมพันธ์
24. นายกิตตินันท์  สุขขุนทด

คณะศิลปศาสตร์
25. ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง
26. ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสดิ์
27. ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์
28. นางระวิวรรณ  ธรณี
29. ผศ.อภิชัย มุสิกทอง
30. น.ส.ทองศรี  อัครเสรีนนท์

รุ่นที่ 3 วันอังคารที่  8 เมษายน 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1. นางปัทมา  พยุงวงศ์
2. นางสรัณยา  มังคละคุปต์
3. นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์
4. นางอัญชุลี  วงษ์บุญงาม
5. นางประทีป  เมืองเผือก
6. นางสุรีย์  เนียมสกุล
7. น.ส.ธนิยา  กิตติรณกรกุล
8. น.ส.รัชดาพร  สุวรรณชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นางรัตนา  เหล่าสินชัย
10. นางศศิกานต์  จันทสมิต
11. นายจักรกฤษณ์  เฉลยสมัย
12. นางจุไรภรณ์  กิริติยกุลย์
13. น.ส.วรรณรัฐ  ประจิมนอก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14. ผศ.ขจรศักดิ์  ศิริมัย
15. นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ
16. นายสมชาย เหลืองสด
17. น.ส.อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล
18. นายพิสิฐ  สอนละ
19. นางจันทนา  โชติกรณ์
20. นางผุสดี  อิ่มตา
21. นางเพ็ญนภา  ฤกษ์สำราญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
22. นายธานี  สุคนธะชาติ
23. นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล
24. นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล
25. นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์
26. นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์
27. นายสันติ  กมลนรากิจ
28. นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์
29. นางกฤตยา  แร่ทอง
30. นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม
31. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์

กองพัฒนานักศึกษา
32. นางประดิษฐา  นาครักษา
33. น.ส.สโรชา  หัตถกรรม
34. น.ส.มัลลิกา  วีระสัย
35. นายนเรศ  ภูคะฮาต
36. น.ส.สิริพร  พุ่มไสว
37. น.ส.มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล
38. ว่าที่ร้อยตรีธนินธรรม์  ศรีธนสินธร

กองกลาง
39. น.ส.เนตรทิพย์  กาญจนไพศาสตร์

กองวิเทศสัมพันธ์
40. น.ส.จุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์
41. น.ส.จิตติมา   พันธุ์แตง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45. น.ส.กฤตพร  ชูเส้ง
46. น.ส.สุกัญญา  จันทกุล
47. น.ส.เกศทิพย์  กรี่เงิน
48. นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์
49. นายปรัชญา  แพมงคล
50. น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย
51. น.ส.ไตรถิกา  พิชิตเดช