โครงการอบรม

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media
วันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดหลักสูตร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ
2.ผศ.สุชาดา เกตุดี
3.น.ส.อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4.นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
5.นายณัญภณ  สุเมธอธิคม
6.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี
7.น.ส.สุพินดา  สุวรรณศรี
8.นางนุจรี  บุรีรัตน์
9.น.ส.ดลพร  ศรีฟ้า
10.น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม

คณะบริหารธุรกิจ

11.ดร.พิฐชญาณ์  คาเนโกะ
12.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.นางภภัสสร  สิงหาธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14.อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒิ

กองคลัง

15. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง

กองบริหารงานบุคคล

16.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภารพิสัย

กองนโยบายและแผน

17.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18.นายคเณศ  เจ๊ะแล
19.นายปิโยรส  เทพรส
20.นายชยากร พจมานพิมล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
22.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
23.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
24.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
25.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี