โครงการอบรม

ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012
จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดหลักสูตร

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เกตุดี
2.นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชชกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3.นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นางภภัสสร  สิงหาธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒิ
6.อาจารย์นิลมิต  นิลาส

กองคลัง

7. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง

กองบริหารงานบุคคล

8.นายอนันต์ทรรศน์  ธุระภารพิสัย

กองนโยบายและแผน

9.นายปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
11.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
12.นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์
13.น.ส.นฤมล  โตเจริญ
14.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
15.นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ
16.นายโยธิน  หนูแดง
17.นายแสงสรรค์  ตินารักษ์
18.นายเชวงศักดิ์  คงเกิด
19.นายสุทธิพงษ์  คำแปง
20.นายณัฐพงศ์  การะน้อย
21.นายสาคร  พรมจันทรา
22.นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
23.นายสุรยุทธ  สระแก้ว
24.นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์
25.นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย