โครงการอบรม

อบรมหลักสูตร Web Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Web Design Advanced  วันที่  23-28 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับด้าน Web Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี)

***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ ****

ตารางการอบรม