ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555    ณ ห้องประชุมพวงแสด                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ