ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรแก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ณ วันที่ 24 ก.ย. 2556