โครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร English for Computer Science

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร English for Computer science ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม – 6 กรกฎาคม   2555
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งชื่อที่คุณรัชนี หรือลงชื่อใน Comment ด้านล่างได้ **จำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น**

(ตารางกำหนดการอบรม)