โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร English for Computer Science

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร English for Computer science ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม – 6 กรกฎาคม   2555
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งชื่อที่คุณรัชนี หรือลงชื่อใน Comment ด้านล่างได้ **จำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น**

(ตารางกำหนดการอบรม)

2 thoughts on “โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร English for Computer Science

 1. sakon.pr Post author

  1.น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
  2.นายสาคร พรมจันทรา
  3.นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
  4.นายสมโภชณ์ กุลธารารมณ์
  5.นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
  6.นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
  7.นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
  8.นายโยธิน หนูแดง
  9.น.ส.นฤมล โตเจริญ
  10.นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
  11.นายชนาธิป งามนุสนธิ์กิจ
  12.นายณัฐพงศ์ การะน้อย
  13.นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
  14.นายสุรยุทธ สระแก้ว

 2. sakon.pr Post author

  1.น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
  2.นายฉัตรชัย ศรีสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.