โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Ethical Hacking and Countermeasures

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking and Counter Measures ระหว่างวันที่  18  มิถุนายน – 22 มิถุนายน  2555
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคลากรด้าน Network  Self access  Studio Software หรืออาจารย์ มทร.พระนคร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งชื่อที่คุณรัชนี หรือลงชื่อใน Comment ด้านล่างได้

(ตารางกำหนดการอบรม)