โครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Accessing the WAN

กำหนดการอบรม Accessing the WAN ระหว่างวันที่  14  พฤษภาคม – 18 พฤษภาคม  2555
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ตาราง กำหนดการอบรม)