โครงการอบรม

โครงการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษา

กำหนดการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตาราง กำหนดการอบรม)