โครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ HTML5 and CSS3
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตาราง กำหนดการอบรม)