ข่าวประชาสัมพันธ์

ความสามารถระดับสากล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองมาตารฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ประจำปี 2553-2554 จำนวน 6 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร  Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 10 คน

2. หลักสูตร Windows Server 2008 Active Directory, Configuration มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 4 คน

3. หลักสูตร Server Administrator  มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 4 คน

4. หลักสูตร  Cisco Certified Netwrok Associate (CCNA) มาตรฐาน Cissco จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 1 คน

5. หลักสูตร Windows 7 Configuration มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 5 คน

6. หลักสูตร Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง 3 คน

7. หลักสูตร Windows Server 2008  Enterprise Administrator มาตรฐาน Microsoft จำนวนผู้สอบผ่านการรับรอง  3 คน