โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ขอเชิญคณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรมไปยังสำนักภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย

1. Interconnecting Cisco Networking Devices  (Cisco Certified Network Associate/CCNA 640-802

2. Core  Servlets and Java Server Pages
3. C# Programming in Visual Studio 2008

4. Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact and Administering

5. Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 (ASP .NET 3.5)

ประกาศสำนักวิทยบริการฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เนื่องจากเกิดเหตการณ์ไม่สงบในกรุงเทพฯ และประกาศหยุดราชการ จึงขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมมา ณ ที่นี่

(ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553)

Leave a Reply

Your email address will not be published.