โครงสร้างสำนักและภารกิจ

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

1.งานธุรการและสารบรรณ

2.งานบัญชีการเงิน

3.งานบุคลากร

4.งานนโยบายและแผน

5.งานพัสดุและอาคารสถานที่

6.งานฝึกอบรม

7.งานสถิติและประเมินผล

8.งานประชาสัมพันธ์

9.งานประกันคุณภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.งานวานแผนด้านระบบสารสนเทศของสำนักงานมหาวิทยาลัย

2.งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ

3.งานพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศให้กับสำนักงานมหาวิทยาลัย

4.งานกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.งานพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ

6.งานดูแลด้านระบบสารสนเทศการบริหาร

7.งานให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

8.งานดูแลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1.งานวางแผนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.งานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4.งานระบบการประกันคุณภาพ

5.งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

งานพัฒนาพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1.งานวางแผนงานด้านเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

2.งานวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกมหาวิทยาลัย

3.งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก

4.งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย

5.งานดูแลเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค

6.งานให้บริการต่าง ๆ ด้านอินเตอร์เน็ต

7.งานให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

8.งานให้คำปรึกษา ตอบคำถามผู้ใช้ทั่วไป

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

1.งานดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

2.งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

4.งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

5.งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร

6.งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

งานวิทยบริการ

1.งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

2.งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

3.งานวารสารและเอกสาร

4.งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

5.งานเทคโนโลยีสารนิเทศ

6.งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดเทเวศร์

7.งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดโชติเวช

8.งานบริการสารนิเทศคณะและห้องสมุดพณิชยการพระนคร

9.งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดพระนครเหนือ

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1.งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

2.งานผลิตสื่อโสตทัศน์

3.งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

4.งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์