แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
 1. พัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ

 1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1.1.      การผลิต e-book

1.2.      การผลิตสื่อ Interactive

องค์ประกอบที่ 4
4.2  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

4.4  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
4.5  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

2 ครั้ง 70,000
 1. โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning  แก่อาจารย์

2.1.      การสร้างรายวชาในระบบ e-Learning

2.2.      การผลิตสื่อ e-book

4.8     จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 ครั้ง 70,000
 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ ได้แก่

3.1.      เทคนิคการผลิตสื่อเสียง

3.2.      เทคนิคการผลิตภาพยนต์

องค์ประกอบที่ 4
4.1  จำนวนสื่ออิเล็กทรอ นิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand
4.7  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

2 ครั้ง 70,000
 1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
 1. พัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ

 1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

4.1.      การผลิตสื่อ Interactive

4.2.      การผลิตสื่อ 2D และ3D Animation

4.3.      การออกแบบบทเรียน Instructional Design

องค์ประกอบที่ 4
4.2  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

4.4  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
4.5  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

3 ครั้ง 105,000
 1. โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning  แก่อาจารย์

5.1.      การสร้างรายวชาในระบบ e-Learning

5.2.      การผลิตสื่อ Interactive

4.9     จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 ครั้ง 70,000
 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ ได้แก่

6.1.      เทคนิคการผลิตภาพยนต์

6.2.      เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์

องค์ประกอบที่ 4
4.1  จำนวนสื่ออิเล็กทรอ นิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand
4.7  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

2 ครั้ง 70,000
 1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
10. พัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ

 1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

7.1.      การผลิตสื่อ Interactive

7.2.      การออกแบบบทเรียน Instructional Design

องค์ประกอบที่ 4
4.2  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

4.4  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
4.5  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

2 ครั้ง 70,000
 1. โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning  แก่อาจารย์

8.1.      การสร้างรายวชาในระบบ e-Learning

8.2.      การผลิตสื่อ Interactive

4.10  จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 ครั้ง 70,000
 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ ได้แก่

9.1.      เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์

9.2.      เทคนิคการเขียนบทโทรทัศน์

องค์ประกอบที่ 4
4.1  จำนวนสื่ออิเล็กทรอ นิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand
4.7  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

2 ครั้ง 70,000
11. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

13. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
14. พัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ

10.  โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

10.1.   การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

10.2.   การออกแบบบทเรียน Instructional Design

องค์ประกอบที่ 4
4.2  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

4.4  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
4.5  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

2 ครั้ง 70,000
11.  โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning  แก่อาจารย์

11.1.   การสร้างรายวชาในระบบ e-Learning

11.2.   การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

4.11  จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 ครั้ง 70,000
12.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ ได้แก่

12.1.   เทคนิคการผลิตสื่อเสียง

12.2.   เทคนิคการผลิตภาพยนต์

12.3.   ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์

องค์ประกอบที่ 4
4.1  จำนวนสื่ออิเล็กทรอ นิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand
4.7  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

3 ครั้ง 105,000
15. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
16. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร