แผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานห้องสมุด (ระยะที่ 1) ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1. โครงการฝึกอบรมการควบคุมดูแลอุปกรณ์ห้องสมุดอัตโนมัติ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.
2. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB เว่อร์ชั่นล่าสุด ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายการดรรชนีบทความวารสาร ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานห้องสมุด (ระยะที่ 2) ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
2. โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมระบบงานห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 34 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1. โครงการฝึกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลบทความวารสารต่างประเทศ (e-Journal) ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.
2. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบงานวิทยบริการ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 25,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานห้องสมุด (ระยะที่ 3) ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด

– ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

– ฐานข้อมูลแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา

– ฐานข้อมูลคลังปัญญา

– ฐานข้อมูล e-book มหาวิทยาลัย

– ฯลฯ

ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.
2. โครงการออกค่าย “ห้องสมุด มทร.พระนครนำความรู้สู่น้อง ปี 2558” ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการให้บริการงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 25,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานห้องสมุด (ระยะที่ 4) ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สำหรับงานบริการออนไลน์ของห้องสมุด ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 30,000 บาท สวท.
2. โครงการออกค่าย “ห้องสมุด มทร.พระนครนำความรู้สู่น้อง ปี 2559” ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 50,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานห้องสมุด ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 18 คน 25,000 บาท สวท.