แผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 60 คน 400,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเทคนิคการบริการงานวิทยบริการ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 65 คน 430,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 70 คน 460,000 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเทคนิคการบริการระบบสารสนเทศและงานวิทยบริการ ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85 % 75 คน 500,000 บาท สวท.