แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556-2559

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556

เป้าหมาย/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 7 คน 75,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ASP.NET (C#) MVC 7 คน 75,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Essential JQuery 7 คน 75,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Application Development 7 คน 75,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IPad/IPhone Programming 7 คน 75,000 บาท สวท.
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Programming 7 คน 75,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 7 คน 78,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ASP.NET (C#) MVC 7 คน 78,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Essential JQuery 8 คน 78,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Application Development 8 คน 78,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IPad/IPhone Programming 8 คน 78,000 บาท สวท.
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Programming 8 คน 78,000 บาท สวท.
7.โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บและจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้วยระบบ Electronic 30 คน 13,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 10 คน 11,500 บาท สวท.
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์และระบบข้อมูลนักศึกษา 10 คน 11,500 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557

เป้าหมาย/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IOS App. Development ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 7 คน 75,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Graphic Animation and Media 7 คน 75,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Storage 7 คน 75,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MS Cloud Computing 7 คน 75,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Programming 7 คน 75,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IOS App. Development ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 8 คน 78,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Graphic Animation and Media 8 คน 78,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Storage 8 คน 78,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MS Cloud Computing 8 คน 78,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Programming 8 คน 78,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล SQL Server มทร.พระนคร ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 10 คน 11,500 บาท สวท.
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล MySQL มทร.พระนคร 10 คน 11,500 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558

เป้าหมาย/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Framework : Spring ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 7 คน 75,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Framework 7 คน 75,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Openbiz 7 คน 75,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร C++/C# 7 คน 75,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Device and Network Communication 7 คน 75,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Framework : Spring ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 8 คน 78,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Framework 8 คน 78,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Openbiz 8 คน 78,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร C++/C# 8 คน 78,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Device and Network Communication 8 คน 78,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลระบบงาน HRM มทร.พระนคร ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 10 คน 11,500 บาท สวท.
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลระบบงาน BPM มทร.พระนคร 10 คน 11,500 บาท สวท.

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559

เป้าหมาย/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จำนวนผลผลิต งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Tuning and Optimizing Application ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 7 คน 75,000 บาท สวท.
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Simulation Programming for Engineering 7 คน 75,000 บาท สวท.
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MathLab 7 คน 75,000 บาท สวท.
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MathCad 7 คน 75,000 บาท สวท.
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Objected C Programming 7 คน 75,000 บาท สวท.
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Tuning and Optimizing Application ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% 8 คน 78,000 บาท สวท.