หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : น.ส.เพชราภรณ์
Name : Miss Petcharaporn
นามสกุล : เพ็ชรแก้ว
Surname : Petchkeaw
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : meow@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6764
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ : นายสมโภชน์
Name : Mr. Sompoch
นามสกุล : กุลธารารมณ์
Surname : Kulthararom
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : sompoch.k@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6760
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ : นายปาโมกข์
Name : Mr. Pamok
นามสกุล : รัตนตรัยาภิบาล
Surname : Rattanatriyapibal
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Position : Computer Technical Officer
E-mail :  pamok.r@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6783