หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ

ชื่อ : นายนพชัย
Name : Mr. Noppachai
นามสกุล : ทิพย์ไกรลาศ
Surname : Tipkailas
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : nopachi@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6777
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
ชื่อ : นายปฐมพงศ์
Name : Mr. Pratompong
นามสกุล : จำนงค์ลาภ
Surname : Jamnonglap
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : pratompong.j@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
ชื่อ : นายกฤษณ์
Name : Mr. Krit
นามสกุล : จำนงนิตย์
Surname :Jamnongnit
ตำแหน่ง : หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : kurt.cobian01@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : น.ส.รักอนงค์
Name : Miss Rukanoong
นามสกุล : ชมปรีดา
Surname :Chompreda
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical Officer
E-mail : rukanong.c@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4