วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล

 • พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนานวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล
 2. ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางไอซีทีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 5. จัดหาทรัพยากรด้านไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
 • ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิตัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่ (Digital Content)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการทำงานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ (Digital Society)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบนิเวศดิจิตัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ งานวิจัยและบริการวิชาการ (Digital Research)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Infrastructure)

 • เป้าประสงค์
 1. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการศึกษา
 2. พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์
 3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ
 4. สร้างระบบนิเวศดิจิตัลสำหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการงานวิชาการ
 5. สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล

วิสัยทัศน์ปี ’53 – ’57

วิสัยทัศน์ปี ’50 – ’52