รายชื่อผู้เข้าอบรม google for education

 

หลักสูตร Google for education สำหรับสายสนับสนุน
รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม หน่วยงาน งาน พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ เทเวศร์
22-24 พค.60 (50) 29-31 พค.60 (50) 5-7 มิย.60 (50)
1 นายสุนทร  เหรียญจื้อ KM  1
2 น.ส.เปมิกา  จรรยาดี KM 1
3 น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ สวพ. 1
4 น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วคำ สวพ. 1
5 นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ สวพ. 1
6 น.ส.อารีย์  ศรีนคร สวพ. 1
7 น.ส.หญิง  มัทนัง สวพ. 1
8 น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง สวพ. 1
9 นายพิเชษฐ์  หอมแสงประดิษฐ สถาบันภาษา 1
10 นางกชกร  เชิดชูพงษ์ กก. 1
11 น.ส.พรทิพย์  ไตรพิทยากุล กก. 1
12 น.ส.จินตนา คุ้มอยู่ กก. 1
13 น.ส.ทิฆัมพร  ใจเอื้อ กก. 1
14 นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์ กก. 1
15 นางจิตรลัดา  จาดเกิด กก. 1
16 นางทิวาวรรณ นามจันทร์ กก. 1
17 นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี กก. 1
18 น.ส.ภิรมยา คำศรี กก. 1
19 น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์ กก. 1
20 น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ กก. 1
21 น.ส.จุฑารัตน์  เชิดชูพงษ์ กวส. 1
22 นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล กวส. 1
23 น.ส.ชุติมา  ไพบูลย์ลีสกุล กวส. 1
24 น.ส.จิตติมา  พันธุ์แตง กวส. 1
25 น.ส.ชุติมา  สุดจรรยา กวส. 1
26 น.ส.น้ำทิพย์  วงษ์ตา สอ. 1
27 น.ส.อรพรรณ  จันทรเกษมจิต สอ. 1
28 นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตนทอง สอ. 1
29 น.ส.จุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์ กองสื่อสารฯ 1
30 น.ส.ณิชชา  กุลเตชะวณิช กองสื่อสารฯ 1
31 นางปิยฉัตรตรี  ศรีธนสินธร ตสน. 1
32 น.ส.สิริลักษณ์  ลุผักชี ตสน. 1
33 น.ส.ภาวิณี  จงรักษ์ ตสน. 1
34 น.ส.จิตรดา  มูฮัมหมด ตสน. 1
35 นางสุดารัตน์  จูงใจไพศาล กพศ. 1
36 นางกรองจิตต์  มูฮัมหมัด กพศ. 1
37 น.ส.อังคณา  วงรถ กพศ. 1
38 ว่าที่ รต.ธนันทร์ธรรม์  ศรีธนสินธร กพศ. 1
39 ว่าที่ รต.  สราทตรา  เล่งไพบูลย์ กพศ. 1
40 น.ส.วันทนา  ครุฑจันทร์ กพศ. 1
41 นายธีรนัย  ดีฤทธิ์ กพศ. 1
42 นางรัตนมน  จันทรอุทัย กนผ. 1
43 น.ส.ศศิขจิต  จุลวิชิต กนผ. 1
44 น.ส.ไพรินทร์  มงคลดี กนผ. 1
45 น.ส.พิรุฒห์ภัค  เนตรสืบสาย กนผ. 1
46 นายเชาวลิต   ผันประเสริฐ กนผ. 1
47 น.ส.สุธิดา  ถิ่นจันทร์ กนผ. 1
48 น.ส.ณภัทร  ภูริกุลธัญญา กนผ. 1
49 น.ส.วนิดา  เฉยกลิ่น กนผ. 1
50 น.ส.พิมผกา ศรีชนะ กนผ. 1
51 นายสงกรานต์  เนียมจ้อย กนผ. 1
52 นางณิชกมล  ยมนา สวท. 1
53 น.ส.ปิยาณี  จินาพันธ์ สวท. 1
54 น.ส.นวพร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ สวท. 1
55 น.ส.ธัญศิริ  ตาเย็น สวท. 1
56 น.ส.ละมัย  บุตรลพ สวท. 1
57 บุญวิภา   ธนะโชติ สวท. 1
58 พรรณทิภา   มลิลาวรรณ สวท. 1
59 อุมาพร  เสือจำศีล สวท. 1
60 จริยา  สุดกระโทก สวท. 1
61 วิลาส   วิถีไพร สวท. 1
62 รุ่งฤดี  พรสกุลเลิศชัย สวท. 1
63 ชรัมภ์  ตันสุวัฒน์ สวท. 1
64 รัตติณัฏฐ์   อังสนุ สวท. 1
65 ทัศนีย์   วงศ์แตง สวท. 1
66 อรอนงค์  งามวิไล สวท. 1
67 นางอุมาพร  สรวลสรรค์ สวส. 1
68 นายสาคร  พรมจันทรา สวส. 1
69 น.ส.ธันยพร  พิสิฐอมรชัย สวส. 1
70 น.ส.โสภิญญา  นครกัณฑ์ สวส. 1
71 น.ส.นวลพรรณ  จำปาเทศ กองศิลปฯ 1
72 นายเกศไกรศร  แก้วสามารถ กองศิลปฯ 1
73 น.ส.นฤตยา  อภิชาติโยธิน กองศิลปฯ 1
74 นายวรวุฒิ  บุญกล่ำ สำนักประกันฯ 1
75 น.ส.วาสนา  สิงข์โพธิ์ สำนักประกันฯ 1
76 นางนพรัตน์  เหล่าวัฒนพงษ์ สำนักประกันฯ 1
77 น.ส.เจนจิรา  งามมานะ สำนักประกันฯ 1
78 น.ส.อทัยการณ์  จันเสนา สำนักประกันฯ 1
79 นางทิพย์สุคนธ์  ฉวีพิศาล สำนักประกันฯ 1
80 นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย กองบริหารงานบุคคล 1
81 นายพงศกร สิงห์ประยูร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
82 นางมลนิดา รักนาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
83 นางจรรยา รัศมีโรจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
84 นางวัชรี สุวรรณแขก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
85 น.ส.เพ็ญนภา โอเต็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
86 น.ส.นัยนา พฤกษหิรัญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
87 นางวรรณกนก ทองยิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
88 นางอรนภา ขวัญรักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
89 น.ส.รัชดาวรรณ คงยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานเทคโนโลยีทางการศึกษา   1
90 นางสุกัญญา พินิจเวชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานทะเบียนและประมวลผล   1
91 นางศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนา   1
92 นางนิสากร น่วมศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ   1
93 น.ส.อรสา ฉายแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ   1
94 นายวรวุฒิ สาสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากร   1
95 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 งานสื่อสารองค์กร   1
96 น.ส.กาญจนา อินทร์เฉลิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกิจการนักศึกษา   1
97 น.ส.สุภาภรณ์   ลาทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  1
98 น.ส.วรรณรัฐ   ประจิมนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานทะเบียนและประมวลผล  1
99 นายโกษิต   จันทนสมิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานทะเบียนและประมวลผล  1
100  นายสมยศ   แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการแก่สังคม  1
101 น.ส.จิดาภา   ปานขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์จัดการความรู้ (KM)  1
102 นายณัฐชัย   อยู่ยืนนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานประกันคุณภาพ  1
103 น.ส.วรัญชลีย์   ทวีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ  1
104 นายศิรวัชร์   พัฒคุ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  สารสนเทศ  1
105 นางสาวฐิติภรณ์   เพ็ชรวงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  วางแผน  1
106 นางสาวบุศรินทร์  มั่นวิชาชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  วิจัยและบริการวิชาการ  1
107 นางสาวปิยวรรณ   สีเชียง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
108 นายสันติ   ธรรมสุริเชษฐ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
109 นางสาวอภิษา   กล่อมแสง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
110 นางสาวสุภากาญจน์คนงานดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
111 นายการุณย์   ถนอมพิชัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
112 นางสาวชนิษฏา   เพิ่มการเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
113 นางสาววิภาวดี   ชัยสุรสีห์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
114 นายพุฒิพล   มงคลบูรณะศิริ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
115 นางสาวอมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
116 ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์   ฐานะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  1
117 นางพิศมัย   มีกลิ่นหอม คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  1
118 นายสมบัติ   พิกุลทอง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  1
119 นายภูสิต   รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  1
120 น.ส.เต็มสุข    คืนตัก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
121 นายภาคภูมิ เดชาพงศกร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1
122 นายปัญญา   กิจจานุกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1
123 น.ส.นฤมล   ดีละม้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  1
124 น.ส.ณิชา    รตนธงชัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1
125 น.ส.ฉวีวรรณ   เสวกฉิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 1
126 น.ส.ศิวาพร   ปานศรีนวล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
127 น.ส.วิไล   สุทธิจิตรทิวา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1
128 น.ส.นงนภัส   สุวรรณสมพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
129 นางสาวญาฌิฐา   ตรีสงฆ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1
130 อาจารย์ประยุทธ   เทียมสุข คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1
131 ผศ.ผ่องพรรณ   จันทร์กระจ่าง คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1
132 ดร.นันทภา   ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1
133 อ.สุริยา   มากมูล คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1
135 อ.วิไลลักษณ์   ตามงาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  1
136 อ.ญาณาธร   เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1
137 อ.พรกนก   ศรีงาม  คณะศิลปศาสตร์  1
138 อ.สดศรี   ขลังสุทธิ์ คณะศิลปศาสตร์  1
 139 ผศ. ธันยพร   บุษปฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์  1
 140 ผศ.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย  คณะศิลปศาสตร์  1
 141 อ.โรจน์รวี   พจน์พัฒนพล คณะศิลปศาสตร์  1
 142 นายพงศ์กฤษฏิ์   พละเลิศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
 143 นายณัฐภณ   สุเมธอธิคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
 144  นายกวิทธิ์   ศรีสัมฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
 145  นางสาวกุลธิดา   สายพรหม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
 146 นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
 147 นางสาวจุติพร    ปริญโญกุล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
148 นางสาวฉันทนา   ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
149 นางสาวดลพร   ศรีฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
150 นางสาวดุริยางค์   คมขำ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
151  นายธีรวัจน์   อุดมสินเจริญกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
152 นางนุจรี   บุรีรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
153 นางสาวสุพินดา   สุวรรณศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1
154 นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
155  นางสาวพัชราภรณ์  แก้วพิลา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
156 นายปิยะศักดิ์  รุจิโกไศย  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
157 นายสุปัญญา   สิงห์กรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1
158  ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1
159  นางสาวสุภาพร   วงศ์ก้อม กองคลัง  1
160 นางสาวสุพรรษา   เพ็งสวัสดิ์ กองคลัง  1
161  นายรพล   มากบุญประสิทธิ์ กองคลัง  1
162 นางสาวโรจนา   เดชานุภาพ กองคลัง  1
163 นางสาวรวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1
รวม