รายชื่อผู้เข้าอบรม Google for Education สำหรับสายบริหาร

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารใหม่สีทอง)

ลำดับ
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ตำแหน่ง
1รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
3ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
4รศ.วิมลพรรณ อาภาเวทรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
5ผศ.สุใจ พรเจิมกุลรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
6นายอรรถการ สัตยพาณิชย์คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7ผศ.ดร.สุชาดา   เกตุดีคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9ดร.ปริญญา มากกลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
10ดร.ไพศาล การถางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์คณบดีคณะศิลปศาสตร์
12นายมนตรี รัตนวิจิตรผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14นายธนาวุฒิ นิลมณีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภผู้ช่วยอธิการบดี
16ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้งผู้ช่วยอธิการบดี
17ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ผู้ช่วยอธิการบดี
18ดร.พัทรียา เห็นกลางผู้ช่วยอธิการบดี
19ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐผู้ช่วยอธิการบดี
20ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสงผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
21ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
22นางประดิษฐา   นาครักษาผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
23นายเชาวฤทธิ์   สุขรักษ์ผู้อำนวยการกองกลาง
24นางรตนมน   จันทรอุทัยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
25น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาสผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
26ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
27น.ส.นปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคินผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
28รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญผู้อำนวยการสถาบันภาษา
29ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
30น.ส.อังคณา แวซอเหาะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
31นายธานี สุคนธชาติคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
32นายวัชรพงษ์ สูงปานเขาผู้ช่วยอธิการบดี
33นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะผู้ช่วยอธิการบดี