Google for Education ศูนย์พระนครเหนือ

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

ลำดับชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะ
1ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตรุ์อุตสาหกรรม
2นายวณพันธ์ วัยวุฒิวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
3ผศ.สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
4นายนิลมิต นิลาศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
5นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
6นางวัลภา ภุมมะระวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
7นายยุทธนา สรวลสรรค์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
8นายเกรียงไกร เหลืองอำพลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
9ผศ.กิจจา   ลักษณ์อำนวยพรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
10นายนพกฤศณ์   ดำน้อยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
11นายมนต์ชัย   นรเศรษฐ์สิงห์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
12นายอรรถพล   ช่วยค้ำชูวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
13ผศ.ปฏิภาณ   ถิ่นพระบาทวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
14นายศุภชัย   หลักคำวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
15นายพิเชษฐ์   บุญญาลัยวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
16ผศ.กุลยศ   สุวันทโรจน์วิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
17นายทัตพล   กุลวงศ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์
18นายสุวิทย์   แพงกันยาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์
19นายสุวัสส์   แพ่งธีระสุขมัยวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์
20นายวิเชียร   มหาวันวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับคณะวิศวกรรมศาสตร์
21นายอาวุธ   ฉายศิริวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับคณะวิศวกรรมศาสตร์
22นายธีระวัฒน์   แม้นด้วงวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับคณะวิศวกรรมศาสตร์
23นายสุรสิทธิ์   ประกอบกิจวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
24ผศ.พูนศรี   วรรณการวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
25ผศ.สาคร   วุฒิพัฒนพันธุ์วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
26ผศ.สมเกียรติ   ทองแก้ววิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
27ผศ.ณัฐพงศ์   พันธุนะวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
28ผศ.ธงชัย   ฉายศิริวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
29นายอภิชาติ   จริยาพันธ์วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
30นายสุนทร   คำพินิจวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
31นายดิษฐชัย   ทัศนุรักษ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์
32นางภภัสสร สิงหธรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33นางนิภาพร ปัญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35นางวิภา จักรชัยกุลวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37น.ส.อัญชนา ขัตติยวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38นางสาววิไลวรรณ   ลีนะกุลวัสดุศาตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39นางสาวกัลทิมา   เชาว์ชาญชัยกุลวัสดุศาตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40ผศ.ณัฐชมัย   ลักษณ์อำนวยพรวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41นางสาวภัทริกา   สูงสมบัติวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42นางดวงฤทัย   นิคมรัฐวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43นายชัชวาล   ศรีภักดีวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44นางธนาพร   บุญชูวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45นางสาววรีวรรณ์   วิเศษสิงห์คณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46นางสาวณิศรา   สุทธิสังข์คณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47ผศ.เพ็ญนภา   สุวรรณบำรุงคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48น.ส.สังเวย เสวกวิหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่นสำนักวิทยบริการฯ
50น.ส.ปรางหทัย วงศ์เป็งสำนักวิทยบริการฯ