ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   

นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

 
     
  

 

     

 

นายโยธิน  หนูแดง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

        

 
     

Leave a Reply

Your email address will not be published.