ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001นายธนาวุฒิ นิลมณี
Mr. Tanavoot Nilmanee
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-665 3777 ต่อ 6784
tanavoot.n@rmutp.ac.th
meow2นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
Miss Petcharaporn Petchkeaw
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-665 3777 ต่อ 6764
meow@rmutp.ac.th
02_1นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
Mr. Noppachai Tipkrailas
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-665 3777 ต่อ -3901
noppachai.t@rmutp.ac.th
14_resizeนายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
Mr. Chaovalit Somboonpattanakit
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-665 3777 ต่อ 6785
admin@rmutp.ac.th
28_resizeนางสายธาร สุเมธอธิคม
Mrs. Saitarn Sumethathikom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-282-9009 ต่อ 6797
saitarn.s@rmutp.ac.th
04_1นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน
Miss Ooyjariya Plubjeen
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

02-665 3777 ต่อ 6790
ooyjariya.p@rmutp.ac.th

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560