ผลปี 2557

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบผูกพัน 2 ปีงบประมาณ (ปี 2556-2557)  3 รายการได้แก่

1.ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 18,180,000 บาทเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 14,854,900 บาท

2. ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 17,640,000 บาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 14,220,000 บาท

3. ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 14,940,000 บาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 11,940,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1.โครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ ได้รับงบประมาณ 945,700 บาท เบิกจ่ายจริง 941,600 บาท

2. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับงบประมาณ 18,595,500 บาท เบิกจ่ายจริง 18,580,404 บาท

3. โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณ 5,400,000 บาท เบิกจ่ายจริง 5,400,000 บาท

4. โครงการระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ ได้รับงบประมาณ 210,000 บาท เบิกจ่ายจริง 209,934 บาท

5. โครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่ายจริง 200,000 บาท

  • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– พัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 15 ทุน แบ่งเป็นทุนเดิมจำนวน 11 ทุนและทุนใหม่ จำนวน 4 ทุน

ทุนเดิม จำนวน 11 ทุน

– ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ได้แก่

1. นางสาว รัตนาวลี ไม้สัก ตำแหน่ง อาจารย์

2. นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์  ตำแหน่งอาจารย์

– ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน ได้แก่

1. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4. นายกิตติ  แย้มวิชา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

5. นายคเนศ เจ๊ะแล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ทุนใหม่ ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน

1.  นายโยธิน  หนูแดง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2. นายเชวงศักดิ์  คงเกิด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3. นายสุทธิพงษ์  คำแปง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

1. โครงการชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบนอนลิเนีย ได้รับงบประมาณ 1,800,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,791,822 บาท

2. โครงการพัฒนาระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา ได้รับได้รับงบประมาณ 1,800,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,792,250 บาท

งบประมาณเงินรายได้

1. ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับงบประมาณ 606,000 บาท เบิกจ่ายจริง 600,270 บาท

2. ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย (Mobile Learning)  ได้รับงบประมาณ 284,000 บาท เบิกจ่ายจริง 283,100 บาท

3. ครุภัณฑ์กล้องวิดีโอ (เงินรายได้)  ได้รับงบประมาณ 89,500 บาท  เบิกจ่ายจริง 89,500 บาท

4. โปรแกรม DevExpress Universal ได้รับงบประมาณ 67,320 บาท เบิกจ่ายจริง 65,982.62 บาท

5. เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม) ได้รับงบประมาณ 48,150 บาท เบิกจ่ายจริง 48,150 บาท

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งบยุทธศาสตร์)

1.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    หลักสูตร Adobe Captivate สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 20 คน  ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 39,000 บาท

2.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Graphic Design Advanced สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าอบรม 25 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 102,700 บาท

3.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    หลักสูตร Web Design Advanced สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -28 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  26  คน  สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  123,240  บาท

4.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    หลักสูตร m-Learning in classroom สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 30 คน  ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 31,920 บาท

5.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนาสำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20,22 และ 27 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม 153 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 94,930 บาท

6.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร  Android Programming Advanced : Graphic Animation and media   โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  25  คน   สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  144,700  บาท

7.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร   Developing Business Intel with Microsoft SQL Server 2012 โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่  24-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  25  คน    สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  149,700  บาท

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557 Inventory_total โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 11 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น60,910 บาท

9.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  30 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  25  คน   สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  109,730  บาท

10.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร LMS for User โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร มีผู้เข้าอบรมรวม 30 คน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 31,920 บาท

11.รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสาหรับงานอีเลิร์นนิง  โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่อ อีเลิร์นนิง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการ พระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 30 คน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 31,920 บาท

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน)

1. โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ – TESOL)

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สอน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  18  คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  231,300  บาท

3.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร Comp TIA CTT+ สำหรับผู้สอน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  19-21,31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  15  คน  สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  411,470  บาท

4.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร E-Commerce โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  25-29 สิหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  63  คน   สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  199,600  บาท

5.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร Comp TIA Network+  โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพาณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผู้เข้าอบรม 16 คน   สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  214,100  บาท

6.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร Comp TIA Security+  โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพาณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผู้เข้าอบรม 16 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  193,220  บาท

7.โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   หลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1-5   โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่  21 เมษายน – 1 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  321  คน   สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  3,015,600 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)