บุคลากรงานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อ : นายปฐมพงศ์
Name : Mr. Pratompong
นามสกุล : จำนงค์ลาภ
Surname : Jamnonglap
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : pratompong.j@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : น.ส.พัฒนาพร
Name : Miss Pattanaporn
นามสกุล : ดอกไม้
Surname : Dokmai
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator
E-mail : pattanaporn.d@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : น.ส.ปัญญาพร
Name : Miss Panyaporn
นามสกุล : แสงสมพร
Surname : Sangsonporn
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : panyaporn.s@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-2356-4083-4