บุคลากรงานผลิตสื่อโสตทัศน์

ชื่อ : นายกฤษณ์
Name : Mr. Krit
นามสกุล : จำนงนิตย์
Surname : Jamnongnit
ตำแหน่ง : หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : kurt.cobian01@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : นายกิตติ
Name : Mr. Kitti
นามสกุล : แย้มวิชา
Surname : Yamvicha
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : kitti.y@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : มัณฑนา
Name :
นามสกุล : ตุลยนิษกะ
Surname :
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
Position : Academic Artist
E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : น.ส.ดลวรรณ
Name : Miss Donlawan
นามสกุล : สุทธิวัฒนกำจร
Surname : Suthiwathanakumjorn
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
Position : Academic Artist
E-mail : donlawan.s@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ชื่อ : น.ส.วันธนา
Name : Miss Wanthana
นามสกุล : แก้วผาบ
Surname : Kaewphab
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer
E-mail : wanthana.k@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4