บุคลากรงานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายมงคล
Name : Mr. Mongkon
นามสกุล : ชนะบัว
Surname : Chanabua
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical Officer
E-mail :  mongkon.c@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4
ขิม
ชื่อ : นางสาวพชรอร
Name : Mrs.Phacharaon
นามสกุล : วงษ์หรรษา
Surname : Wonghunsa
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical Officer
E-mail : phacharaon.w@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-356-4083-4