ติดต่อสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
Email :  noc@rmutp.ac.th
Fax :  02-280-7919
Tel. : 02-665 3777   Ext.

กลุ่ม/งาน

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์
สายตรง

เบอร์โทรศัพท์
ภายใน

  รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล 02-665-3866 6789
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนาวุฒิ นิลมณี 02-665-3872 6784
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 02-665-3871 6777
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 02-665-3864 6764
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 02-665-3864 6765
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ นางสายธาร สุเมธอธิคม 02-665-3869 6797
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน 02-665-3867
Fax : 02-665-3868
6790
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 02-665-3869 6791
  หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายโยธิน หนูแดง 6776
  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล 6783
  หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ 6760
  หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 02-356-4080
  งานห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดเทเวศร์ 02-665-3861
Fax : 02-665-3862
6792,
6798
  งานห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดโชติเวช 2309
  งานห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพระนครเหนือ 02-913-2491
  งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 7202
  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 6795
  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 2309
  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 7306
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ประสานงานโครงการ น.ส.รัชนี ต่อเงิน Fax : 02-280-7919 6762
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งบประมาณ/แผน นางอุมาพร สรวญสรรค์ 6799
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ศูนย์สอบ นายสาคร พรมจันทรา 6761
  งานสารบรรณ น.ส.โสภิญญา นครกัณฑ์ 6780
  Call Center น.ส.ธันยพร  พิสิฐอมรชัย 6771
  งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชวงศักดิ์ คงเกิด 6786
  ปรึกษาปัญหา Software นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี 6763
  ปรึกษาปัญหา User/Password  Internet น.ส.นฤมล โตเจริญ 6766

map dhewet