SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

[√] 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

[√] 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำ ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

[√] 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ

[√] 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

[√] 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณา

[√] 8. สำนักนำผลการดำเนินงานในปี 2553 มาพิจารณา รวมถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อหรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ 6 ข้อ หรือ 7 ข้อ

มีการดำเนินการ 8 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

2. มีการถ่ายประชุมทอดแผนกลยุทธ์ของสำนักไปสู่ทุกฝ่ายภายในสำนัก และหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน

3. สำนักจัดทำ Strategic map และ Balance scorecard  พร้อมกับวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างครบถ้วน

4. สำนักจัดการประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดทำตัวบ่งชี้มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบถ้วน

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักพิจารณา

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

8.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจำปี

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53 – 30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53 – 31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53 -31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ] []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A N/A N/A N/A 8 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

สวท.1.1-1-01 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.1.1-1-02 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับปรับปรุง ผ่านสภา27 เมย.25554

สวท.1.1-1-03 มติสภาผ่านความเห็นชอบผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุง)
สวท.1.1-1-04 ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท.1.1-1-05 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สวท.1.1-1-06 ผังยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.1.1-1-07 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
สวท.1.1-1-08 สรุปยุทธศาสตร์ของแผนงาน
สวท.1.1-1-09 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554

สวท.1.1-1-10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)

สวท.1.1-1-11 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ปีการศึกษา 2553

สวท.1.1-1-12 แผนระยะสั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 – 2556

สวท.1.1-1-13 แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 ปรับแผนครั้งที่ 2

สวท.1.1-1-14 แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว พ.ศ.2552 – 2565

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

สวท.1.1-2-15 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสำนัก ไปสู่ทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

สวท.1.1.-2-16 ตารางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่สำนัก

สวท.1.1-2-17 เป้าหมายการถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.1.1-3-18 Balance Scorecard สวท.

สวท.1.1.-3-19 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)

สวท.1.1-3-20 การวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำ ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.1.1-4-21 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 และค่าเป้าหมาย

สวท.1.1-4-22 รายงานการประชุมสัมมนาจัดทำตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการ และค่าเป้าหมาย

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.1.1-5-23 แผน/ผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553

สวท.1.1-5-24 ผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2553

สวท.1.1-5-25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.1.1-6-26 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.1.1-6-27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553

สวท.1.1-6-28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553

7.มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณา

สวท.1.1-7-29 รายงานการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2553

สวท.1.1-7-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 4/2554

สวท.1.1-7-31 แบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2553

สวท.1.1-7-32 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2553

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.1.1-8-33 บันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

สวท.1.1-8-34 ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สวท.1.1-8-35 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)

สวท.1.1-8-36 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สวท.1.1-8-37 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรปี 2554

สวท.1.1-8-38 แผนปฏิบัติการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2554

จุดแข็ง

  1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บท ICT ประเทศ
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  3. มีการแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  4. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี

จุดที่ควรพัฒนา

  1. การติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน  ( ต.ค – ธ.ค / ม.ค – มี.ค / เม.ย – มิ.ย./ ก.ค – ก.ย )
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

  1. ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  2. ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)

– รองอธิการบดีด้านวางแผนฯ

– กองนโยบายและแผน

2554
แผนพัฒนา

  1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
2554