งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

ชื่อ : นายเชวงศักดิ์
Name : Mr. Chawangsak
นามสกุล : คงเกิด
Surname : Kongkerd
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
Position : Computer Technical Officer
E-mail : charwangsuk.k@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6785